Ανακοίνωση για απασχόληση συνεργάτη - σύμβαση ανάθεσης έργου

Αθήνα, υποβολή υποψηφιοτήτων έως τις 20/7/2021


Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, επιστημονική ένωση για την προώθηση της έρευνας και της πράξης του θεάτρου, του εκπαιδευτικού δράματος, του θεατρικού παιχνιδιού και των άλλων παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο του έργου «Συμμετοχική Οργανωτική Αναθεώρηση και Στρατηγικός Επανασχεδιασμός - Ανάπτυξη Πολιτικών/ Πλαισίων Λογοδοσίας και Διαφανούς Διαχείρισης», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικό συνεργάτη για τα εξής επιμέρους έργα:

Α) Διενέργεια έρευνας με στόχο την αξιολόγηση του υπάρχοντος οργανωτικού μοντέλου καθώς και τον εντοπισμό των πρακτικών που βελτιώνουν την αποδοτικότητα του οργανισμού και χρήζουν ενδυνάμωσης, κι εκείνων που τη δυσχεραίνουν και χρήζουν αλλαγής/ βελτίωσης.

Β) Κατάθεση πρότασης για τον στρατηγικό οργανωτικό επανασχεδιασμό του οργανισμού, με βάση τα συμπεράσματα της παραπάνω έρευνας.

Γ) Ανάπτυξη/ Επιμέλεια/ Αναθεώρηση Πολιτικών και Πλαισίων Λογοδοσίας και Διαφανούς Διαχείρισης, και συγκεκριμένα:

- Αναθεώρηση/επιμέλεια της υπάρχουσας Πολιτικής Ανθρώπινων Πόρων και των διαδικασιών αξιολόγησης του προσωπικού (HR & Performance Management Policy)

- Αναθεώρηση/επιμέλεια του υπάρχοντος πλαισίου για τη Διαφανή Διαχείριση Προμηθειών και Δαπανών (Procurement & Expenditure Policy)

- Ανάπτυξη Πολιτικής για την Προστασία από τη Σεξουαλική Παρενόχληση & Κακοποίηση (Prevention of Sexual Exploitation and Abuse)

- Ανάπτυξη Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - συμμόρφωση με τον GDPR

 

Ο εξωτερικός συνεργάτης καλείται να υλοποιήσει το παραπάνω έργο λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του οργανισμού και συνεργαζόμενος με το Διοικητικό Συμβούλιο, τους συντονιστές και το διαχειριστικό προσωπικό επιμέρους προγραμμάτων, τα μέλη των τοπικών γραφείων και λοιπά στελέχη. Σημειώνεται ότι το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο με τοπικά γραφεία σε πέντε πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίκαλα και Κέρκυρα), καθώς και τοπικούς συνδέσμους σε είκοσι νομούς της Ελλάδας.

 

Παραδοτέα έργου

1. Αναφορά έρευνας αξιολόγησης του υπάρχοντος οργανωτικού μοντέλου και των τρεχουσών πρακτικών/ πολιτικών του οργανισμού σε θέματα διακυβέρνησης & λήψης αποφάσεων, διαχείρισης ανθρώπινων και άλλων πόρων, διαφάνειας και ανοιχτής πληροφόρησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.

2. Κείμενο προτάσεων/ αξόνων για τον στρατηγικό επανασχεδιασμό του οργανισμού και την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού ή/και του καταστατικού του, καθώς και για την κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας (Code of Conduct).

3. Κείμενα επιμέρους Πολιτικών Λογοδοσίας και Διαφανούς Διαχείρισης:

3α) Πολιτική Ανθρώπινων Πόρων και Αξιολόγησης Προσωπικού (HR & Performance Management Policy) [προσαρμογές σε υπάρχον]

3β) Πολιτική Διαφανούς Διαχείρισης Προμηθειών και Δαπανών (Procurement & Expenditure Policy) [προσαρμογές σε υπάρχον]

3γ) Πολιτική για Προστασίας από τη Σεξουαλική Παρενόχληση & Κακοποίηση (PSEA Policy)

3δ) Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Διάρκεια σύμβασης ανάθεσης έργου:

Η διάρκεια της συμβάσης δύναται να είναι από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι τις 31/12/2021.

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν:

α) Πρόταση για τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος του έργου

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με έμφαση στην εμπειρία τους σε αντίστοιχα έργα

έως τις 20/7/2021 στο info@theatroedu.gr

Print

Number of views (25)/Σχόλια (0)