Καταστατικό - Εσωτερικός Κανονισμός - Πολιτικές


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
επιστημονική ένωση - αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό σωματείο

Νομική Σύσταση: Καταχώρηση στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών 26297/03-05-2006
(1828/21-3-2006 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών).

Τροποποίηση Α': Καταχώρηση στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών 26-03-2010  
(Γ.Σ. μελών την 29-03-2009, έγκριση με την 7790/8-12-2009 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών)

Τροποποίηση Β': Καταχώρηση στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών 20-12-2016
(Γ.Σ. μελών την 20-03-2016 και έγκριση με την 350/13-10-2016 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών)
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(Ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε από τη ΓΣ στις 18-6-2006
και ανανεώθηκε με τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν στις ΓΣ 20-3-2016, 1-4-2017, 23-2-2020)


Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
μη κερδοσκοπικό σωματείο

Ευμολπιδών 41, Αθήνα 11854
ΑΦΜ 998854721 Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών


Τηλ: 2106541600

 

Πολιτική Προμηθειών & Δαπανών 

Ελληνικά   Αγγλικά

Πολιτική Προσωπικού-Ανθρώπινου Δυναμικού Πολιτική Προστασίας Παιδιών

Πολιτική Προστασίας από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση, Κακοποίηση και Παρενόχληση
Στο πλαίσιο της «Πολιτικής κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, Κακοποίησης και Παρενόχλησης» που εφαρμόζει το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, τα μέλη του σωματείου, οι συνεργάτες/ιδες και οι συμμετέχοντες/ουσες σε δράσεις καλούνται να υποβάλουν ανησυχίες ή καταγγελίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά στα Πρόσωπα Αναφοράς που έχουν οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου (στις 3/4/2023) για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση pseah-focal-point@theatroedu.gr.

Ελληνικά    Αγγλικά

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κώδικας Δεοντολογίας