Erasmus+ KA2 Initiative 2020 – 2023: International Teacher-Artist Partnership (I-TAP-PD) PD

 


 

Δράσεις

ITAP - PD

Dublin, 23/6/2022, training session

ITAP - PD

Utrecht, 8/4/2022, training session

ITAP - PD

Αθήνα, 4-8/2/2022 Σεμινάριο