Μαθητικό Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας 2019

Προφορική Ιστορία και διδακτική της Ιστορίας: σχεδιάζοντας μια διδασκαλία ‘αλλιώς’
Αθήνα 10-12 Μαΐου 2019Αποστολή Πρότασης

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από κριτές-μέλη της Επιστημονικής-Οργανωτικής Επιτροπής.

 

Υποβολή Προτάσεων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι μαθητικές ομάδες που επιθυμούν να παρουσιάσουν την εργασία τους και να συμμετάσχουν στο Συνέδριο πρέπει μέσω των υπεύθυνων εκπαιδευτικών να συμπληρώσουν σχετική ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ που βρίσκεται ΕΔΩ:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuEYAJ_m4wwjTN_tt4GK3Dp6ubVANT4UsS12absAbR4Z0CyQ/viewform

 Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων: Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

Όλες οι Αιτήσεις θα εξεταστούν από την Οργανωτική Επιτροπή. Οι μαθητικές ομάδες και οι εκπαιδευτικοί τους, θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επιλογής έως την Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019.

Τι να ληφθεί υπόψη: Το Μαθητικό Συνέδριο για την αξιοποίηση των προφορικών μαρτυριών είναι συνέδριο Μεθοδολογίας και Καλών Πρακτικών. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η έμφαση των προτεινόμενων συμμετοχών θα πρέπει να δοθεί στην προφορική ιστορία, τις προφορικές μαρτυρίες- ανεξάρτητα από τον τρόπο αξιοποίησης, αναπαράστασης ή μετασχηματισμού τους- και ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι πειθαρχίες της Ιστορίας: έρευνα, έλεγχος αξιοπιστίας, διασταύρωση πληροφοριών κτλ. Στην Αίτηση, εκτός των άλλων, θα πρέπει να αναφέρεται το θέμα, η μεθοδολογία, τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος αξιοποίησης της προφορικής μαρτυρίας (ερευνητικό ερώτημα ή ερωτήματα και στόχος) και να είναι σαφής η ένταξη των πληροφοριών σε ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο. Η επικέντρωση του προγράμματος/εργασίας που θα παρουσιαστεί θα πρέπει να αφορά την προφορική ιστορία. Η παρουσίαση ενδείκνυται να περιλαμβάνει ένα σύντομο αναστοχασμό: συμπεράσματα, κρίσεις, προτάσεις.

Πληροφορίες: tasoula@otenet.gr , anna.trigatzi10@gmail.com , komi.savva@yahoo.gr